-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Aktualności 

data publikacji: 03-04-2007 | 15:16
data ostatniej modyfikacji: 07-11-2019 | 15:02
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
07 listopada 2019

DECYZJA zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - mToilet Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa    więcej »»»

Decyzja Inspektora Sanitarnego z dnia 16.09.2019, znak: PSK.453-12-80/19
11 października 2019

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu Łazy.   więcej »»»

Decyzja Inspektora Sanitarnego z dnia 16.09.2019, znak: PSK.453-12-79/19
11 października 2019

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu Chotyniec.   więcej »»»

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego nr. OS.I.7222.14.4.2019.RD z dnia 09.09.2019 r.
12 września 2019

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Marszałka Woj. Podk. z dnia 17.04.2014, znak: OS-I.7222.5.3.2013.RD w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Spółki EMPOL.   więcej »»»

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radymno na lata 2016 - 2022
26 czerwca 2019

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radymno na lata 2016 - 2022   więcej »»»

Uchwała Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek na terenie Powiatu Jarosławskiego
05 czerwca 2019

UCHWAŁA NR VI/57/2019 RADY z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Pow. Jarosł. oraz zapewnienia dostęp. świadczeń przez apteki w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy w 2019 r.   więcej »»»

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego nr. OS.I.7222.14.2.2018.RD z dnia 16.04.2019 r.
17 kwietnia 2019

Ogłoszenie o wydaniu decyzji, znak: OS.I.7222.46.2.2018.RD, wprowadzająca zmiany w decyzji marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. , znak: OS-I.7222.5.3.2013.RD, w której udzielono Spółce EMPOL pozwolenia zintegrowanego.    więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Radymno nr: RO-6140.05.2019 z dnia 13.02.2019 r.
13 lutego 2019

Prośba o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Radymno w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radymno w 2019 r.   więcej »»»

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego nr. OS.I.7222.46.2.2018.RD z dnia 25.01.2019 r.
30 stycznia 2019

W sprawie przedłożenia istotnych uzupełnień dotyczących zmiany pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych zlokalizowanego w m. Młyny, gmina Radymno.    więcej »»»

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Radymno w 2019 r.
27 grudnia 2018

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Radymno w 2019 r.   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
17 grudnia 2018

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzących z terenu instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
12 grudnia 2018

Dotyczy wprowadzania ścieków przemysłowych pochodzących z terenu składowiska odpadów w Młynach.   więcej »»»

Zaproszenie na szkolenie z odnawialnych źródeł energii.
13 listopada 2018

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jarosławiu   więcej »»»

Informacja o terminie odbioru odpadów zmieszanych.
09 listopada 2018

Dotyczy 12 listopada 2018 r. i miejscowości: Ostrów (od DK-4 do końca), Zamojsce i Zabłotce   więcej »»»

Postanowienie Wójta Gminy Orły.
21 września 2018

Dotyczy odstąpienia od przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie Sośnica   więcej »»»

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego
03 lipca 2018

Podanie ostatecznego terminu do złożenia wniosku o wpisanie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.   więcej »»»

Ogłoszenie - dotyczy postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów
26 czerwca 2018

Dotyczy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.   więcej »»»

Ogłoszenie - dotyczy postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku odpadów
26 czerwca 2018

Dotyczy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., 34-451 Tylmanowa   więcej »»»

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o zatwierdzeniu taryfy.
15 maja 2018

Decyzja RZ.RET.070.3.16.2018.AS z dnia 13.04.2018 r. orzekająca o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Radymno na okres 3 lat.   więcej »»»

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radymno w 2017 r.
25 kwietnia 2018

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) gminy zobowiązane zostały do wykonania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.    więcej »»»

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »»»  
Liczba odwiedzin: 305405
Serdecznie witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radymno
Realizacja: Ideo